Fagpolitikk

Fagpolitikk


Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere med formål om fremme det frie fotografiet som kunstnerisk uttrykksform i Norge. Forbundet skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og økonomiske interesser og være en aktiv formidler av fotografi som kunstnerisk uttrykksform. FFF samarbeider tett med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene og har forhandlingsrett med staten. FFF er også knyttet og bidrar til Kunstnernettverket og Fellesorganisasjonen Foto-Norge.

FFF har siden organisasjonen ble etablert i 1974 kjempet for å bedre fotografenes utstillings- og stipendmuligheter og arbeidet for å opprette et nasjonalt fotomuseum og bedre utdanningstilbudet for fotografer. Flere av disse målene er i dag nådd, gjennom FFFs involvering i Fotogalleriet (1977), Norsk Fotografisk Fond (1979), Institutt for Fotografi i Bergen (1990), Preus Museum (1995), samt etableringen av Vårutstillingen (1976) og Fotobokfestival Oslo (2009).

Vi opplever stadig et behov for å øke den faglige og kunstneriske forståelsen av det fotografiske mediet, og vi prioriterer derfor å øke synliggjøringen av kunstfotografiet i dagens omfattende visuelle kultur.

FFF driver et utstrakt formidlings- og utviklingsarbeid for å nyansere forståelsen av fotografiet som språk, samt for å øke publikums tilgang til en mer variert visuell kultur. Våre to store formidlingsprosjekter Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo gjennomføres hvert år med dette som grunn.

Dagens arbeid handler i stor grad om fagformidling og kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter. En av FFFs kjerneoppgaver er knyttet til å styrke kamerabasertes kunstneres økonomiske forhold på sikt, og FFFs er derfor pådriver for å få etablert en innkjøpsordning for fotobøker i Norge.

FFFs forslag til innkjøpsordning innebærer:

1. Innkjøp av fotobøker til folkebiblioteker (årlig, løpende)
FFF foreslår en innkjøpsordning med flere titler men i færre eksemplarer; 703 for å dekke alle folkebibliotekene. Fordi det vil være en selektiv ordning, vet ikke utgiver (kunstner) på forhånd om boken blir innkjøpt.
2. Innkjøp av eldre fotobøker (tre-årig innkjøpsplan)
FFF ser behovet for å sikre kulturarven før den forsvinner og tilgjengeliggjøre den for hele befolkningen.
3. En pott til søknad nyproduksjon av fotobøker hos Kulturrådet (årlig, løpende)
FFF ønsker en øremerket pott en tilskuddsordning til produksjon av fotobøker gjennom Kulturrådet, hvor kunstnere/utgivere søker med skisse-eksemplar (dummy). Dette skal stimulere til produksjon av nye bøker og gi fotokunstnere et virkemiddel for spredning av sin kunst.