Nyheter

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2023

Vi har nå sendt innspill til Statsbudsjett 2023 til Kulturdepartementet. Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi (SDS) samarbeider for å bedre vilkårene for visuelle kunstnere i Norge, og våre felles prioriteringer til statsbudsjettet for 2023 er:

1. Utstillingsøkonomireform: 95 millioner i øremerkede midler til utstillingshonorar; revidere vederlagsavtalen og tilse at utstillingsvederlaget blir finansiert til en anslått verdi 39 mill. (i 2023). Behovet for en omfattende reform er prekært.

2. Statens kunstnerstipend: 140 nye hjemler til visuelle kunstnere med en samlet kostnadsramme på 47,7 mill. i 2023; innføre fast lønnsvekst for stipendene. Mål om tilsvarende årlig opptrapping de tre kommende årene, og en prioritering av kunstnergrupper med lav inntekt og særlige behov for stipender i kvotefordelingene.

3. Regional satsing: Øke regionale prosjektmidler visuell kunst med 15 mill.; statlig finansiering av kunstsentrene 30 mill.; innkjøp av norsk og samisk samtidskunst 50 mill. Nødvendige tiltak for å styrke infrastruktur og stimulere til aktivitet i hele landet.

4. Det frie feltet – Produksjon og formidling: Kap. 320 Norsk kulturråd: Norsk kulturfond styrkes med 33 mill. til visuell kunst (post 55); driftstilskudd til visningssteder og institusjoner som allerede mottar statlig støtte økes med anslagsvis 50 mill. (post 74 og 75).

Vi nærmer oss åpningen av det nye Nasjonalmuseet sommeren 2022, som vil markere en historisk satsing på formidling av visuell kunst. Vi forventer at regjeringen viser den samme ambisiøse satsingsviljen overfor de mange kunstnerne i det visuelle feltet – de som skaper innholdet!

Hele innspillet til Statsbudsjett 2023 kan leses her.


Vh,

Thale Fastvold

Styreleder / Chair

siste