Nyheter

Pressemelding - Statens Kunstnerstipend 2023

Uttalelse angående tildelinger av Statens Kunstnerstipend for fotografer 2023

Stipendkomiteen for fotografer 2022-2023 har sendt et åpent brev til Kulturdirektoratet. Vi har erfart at direktoratet har omgjort våre vurderinger på en måte vi opplever problematisk. Direktoratet har naturlig nok ansvar for å omgjøre beslutninger som ikke er i tråd med regelverk, men vi opplever nå å bli stående ansvarlig for faglige vurderinger vi ikke støtter.

Når vedtak er omgjort uten at vi er informert eller rådspurt utfordrer det dels vår integritet, dels den faglige integriteten i prosessen, i tillegg til at kunstnere som har blitt prioritert blir stående med en feilaktig opplevelse av at fravær av tildeling er faglig begrunnet.

Utdyping om omfordelingene:

Omgjøringene faller i to kategorier:

  1. Kunstnere som har vært sykemeldt (f.eks svangerskap) har fått utsatt sitt stipend, dermed fått overlappende stipendperiode, og ut fra dette fått avvist stipend (framfor en forkorting eller forskyving). I praksis betyr dette at man ikke kan ta sykemelding fra arbeidsstipend, noe som verken er informert om, eller virker særlig humant.
  2. Direktoratet informerte om at vi kunne omfordele fra diversestipend for nyutdannede til diversestipend. Dette ble omgjort etter vår innstilling, slik at stipend ut over det som var avsatt til ordinært diversestipend ble avvist og tilsvarende kvote for yngre sto ubruk og overføres til neste år.


Det er flere ting direktoratet kunne ha gjort for å unngå denne situasjonen. For det første kunne kandidater som har vært sykemeldt blitt informert om praksisen. Aller helst kunne man utøvd en anelse fleksibilitet og kuttet ned stipendperioden for å unngå overlapp. Videre kunne komiteen blitt opplyst om hvilke føringer direktoratet kom til å følge, slik at vi kunne fulgt dem framfor å overprøves.

Vi opplever at direktoratet her utøver sin rolle som flytter maktbalansen mellom faglig vurdering og byråkrati på en måte som er kritikkverdig, og som har konsekvenser for komiteenes integritet. Vi ber om at praksisen med administrativ overprøving av faglige komiteer uten informasjon eller dialog blir revurdert.

Utsendt av stipendkomiteen for fotografer 2022/20233,

Marius Moldvær, stipendkomiteleder
Mariken Kramer, komitemedlem
Hilde Honerud, komitemedlem

For å laste ned pressemelding, klikk her.

siste