Nyheter

Covid-19 - Informasjon for kunstnere


Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere med formål om fremme det frie fotografiet som kunstnerisk uttrykksform i Norge. Forbundet skal ivareta medlemmenes faglige, sosiale, ideelle og økonomiske interesser og være en aktiv formidler av fotografi som kunstnerisk uttrykksform.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med informasjon som kan være relevant for medlemmene våre som rammes av konsekvensene av Covid-19 tiltakene.


Rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende

• Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G (599 148 kroner). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen

• I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

• Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Linker (oppdateres fortløpende)

Kulturrådet:

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Koronasituasjonen - Informasjon til tilskuddsmottakere som er rammet

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

Viktig satsning på kunstnerstipender

Tildelinger Midlertidig stipendordning COVID-19

Kultursektoren kan tape 17 milliarder i 2021

Kulturdepartementet:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Kulturdepartementet vil ikke kreve tilbake tilskudd

Utsatt frist for betaling av forskuddsskatt

Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen

103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren


NRK:

2.5 milliarder i korona-hjelp til kulturlivet


NAV:

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Koronavirus – informasjon om selvstendig næringsdrivende og frilansere og økonomisk stønad


NOFOFO:

Informasjon om støtte fra NOFOFO til prosjekter som blir rammet av covid-19


Norske Billedkunstnere:

Koronakrisen og arbeidsvilkår

Hvordan fungerer NAV ytelsene for kunstnere med kombinasjonsinntekt?


Norske Kunsthåndverkere:

Hvilke korona-ordninger gjelder meg?

Koronapenger fra Raja


Kunstnerforsikringen:

Kunstnerforsikringens nyhetsbrev om korona


DKS:

Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Direktekommuner utbetaler også honorarer for avlyste DKS–oppdrag i henhold til inngåtte avtaler

KORO:

Koronasituasjonen - informasjon til samarbeidspartnere


Norges Fotografersforbund:

Koronasituasjonen for fotografer


Nasjonalmuseet:

Nasjonalmuseet dobler innkjøpsbudsjettet i 2020


Kunstfond:

Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona


siste