Nyheter

Corona-situasjonen


Denne artikkelen oppdateres fortløpende med informasjon som kan være relevant for medlemmene våre. Sist oppdatert 04.05.2020


Rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende

• Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G (599 148 kroner). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen

• I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

• Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Linker

NAV - Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

NOFOFO - Informasjon om støtte fra NOFOFO til prosjekter som blir rammet av covid-19

Norske Billedkunstnere: Hvordan fungerer NAV ytelsene for kunstnere med kombinasjonsinntekt? https://www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/hvordan-fungerer-nav-ytelsene-for-kunstnere-med-kombinasjonsinntekt/

Kulturdepartementet: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Norske Kunsthåndverkere: https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/hvilke-korona-ordninger-gjelder-meg

Kunstnerforsikringens nyhetsbrev om korona

Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

Utsatt frist for betaling av forskuddskatt

Kulturdepartementet vil ikke kreve tilbake tilskudd

Kulturrådet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Kulturrådet: Koronasituasjonen - Informasjon til tilskuddsmottakere som er rammet

DKS: Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

DKS: Direktekommuner utbetaler også honorarer for avlyste DKS–oppdrag i henhold til inngåtte avtaler

KORO: Koronasituasjonen - informasjon til samarbeidspartnere

Norges Fotografforbund: Koronasituasjonen for fotografer

Nasjonalmuseet dobler innkjøpsbudsjettet i 2020


siste