Arts Policies

Arts Policies

In addition to working actively for members and with outreach activities, FFF also works with political tasks conserning art and cultural issues. FFF is represented in Kunstnernettverket working for the artists social and economic conditions, and we also work closely with the other visual artist organisations. In addition to this we work actively for the following issues: (English text coming soon)

FFF inn på statsbudsjettet

Forbundet Frie Fotografer (FFF) driver som medlemsorganisasjon for kamerabaserte billedkunstnere et utstrakt formidlings- og utviklingsarbeid for å fremme fotografiets stilling i samfunnet samt for å øke publikums og offentlighetens bevissthet rundt mediet. Som kunstnerorganisasjon har vi fokus på fotokunstnerisk fornyelse og kvalitet, men også på bevaring av fotografiet som viktig kulturbærer, og gjennom våre nordiske og europeiske samarbeidsnettverk bidrar vi både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi opplever et stort behov i samfunnet for å øke den faglige og kunstneriske forståelsen av det fotografiske mediet, og arbeider derfor for å øke synliggjøringen og forståelsen for fotografiet i dagens visuelle kultur, hvor vi stadig bombarderes av fotografiske inntrykk. Fotografiet er i dag et av våre mest brukte visuelle uttrykksformer, men er fremdeles på mange måter underkjent, slik Kulturdepartementet selv trakk frem i Stortingsmeldingen for Visuell kunst (2012).

Med bakgrunn i våre 41 år som en av Norges hovedaktører for kunstnere innen det kamerabaserte kunstfeltet jobber FFF for å fast årlig tilskudd fra fast post på statsbudsjettet. Vi er i dag den eneste av de visuelle kunstnerorganisasjonene med forhandlingsrett med staten som ikke mottar fast tilskudd på denne måten, men drives for midler bevilget av Norsk Fotografisk Fond og medlemskontingenten. Utover normal drift er FFF avhengig av ekstraordinære midler for å gjennomføre ulike prosjekter, slik som med våre årlige arrangementer Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo. Da vi til enhver tid driver på et minimum, og ofte dugnadsbasert, er det svært vanskelig å drifte FFF optimalt utover normal drift, og vi ønsker derfor en mer forutsigbar økonomi for å sikre og ytterligere profesjonalisere det formidlingsrettede arbeidet vi gjør.

Innkjøpsordning for fotobøker

En av FFFs viktigste saker som kunstnerorganisasjon er å få etablert en innkjøpsordning for fotobøker i Norge, samt en øremerket pott for produksjon av fotobøker gjennom Norsk Kulturråd.

FFF arbeider med forståelsen av fotoboken som et eget utstillingsrom og et visuelt dokument som gjøres tilgjengelig mye lenger enn den opplevelsesbaserte kunsten som vi møter i kunstinstitusjoner i dag. En innkjøpsordning vil øke synligheten av norske fotobøker og bøkene vil på denne måten kunne nå ut til et mye større publikum, samt bidra til å styrke barn og ungdoms visuelle fortolkningsevne. Den vil også sikre produksjon, skape økt oppmerksomhet og bidra til å gi fotobøker et langt større nedslagsfelt enn i dag.

Med fotobok menes en bok som har hovedvekt på fotografisk materiale. Bøkene er av kunstfotografisk- og ofte av dokumentarisk art og tar for seg samtidsaktuelle temaer og stiller spørsmål ved vår visuelle kultur. Fotoboken er blitt en sentral uttrykksform innen fotografiet, men er fremdeles på mange måter underkjent som kunstuttrykk i Norge. Det var derfor spesielt gledelig at vårt initiativ om en innkjøpsordning for fotobøker ble tatt med som et eget punkt i de foreslåtte satsningsområdene Stortingsmelding 23 Visuell Kunst (2012):

“Økt bevissthet om fotografi og billedbruk kan bidra til blant annet å styrke barns og ungdoms visuelle fortolkningsevne. En eventuell egen innkjøpsordning for fotobøker bør romme ti titler, og i en prøveperiode er det ønskelig å sikre tidligere utgivelser av særskilt kunstfaglig verdi. Antall innkjøpte bøker bør ligge på linje med innkjøpsordningene for barne- og ungdomslitteratur på litteraturfeltet (…) som opererer med 1.550 eksemplarer”.

Også i kulturløfteutredningen 2014 nevner innkjøpsordning for fotobøker: ”For 2013 er det lagt inn vel 4 millioner kroner til en ny arrangørstøtteordning og innkjøpsordning for fotobøker”. Dessverre gjenspeiles ikke dette på statsbudsjettet enda.

FFFs forslag til innkjøpsordning omfatter:

1. Innkjøp av fotobøker til biblioteker
2. Innkjøp av eldre fotobøker (siste 20 år)
3. En pott til søknad med dummy (utkast til bok), for nyproduksjon av fotobøker.

FFF går inn for en innkjøpsordning med flere titler men i færre eksemplarer. Vi ser for oss 500 eksemplarer fordi det vil komme til å være en selektiv ordning, slik at utgiver(kunstner) ikke på forhånd kan vite om boken blir innkjøpt. Samtidig foreslår vi å øremerke en tilskuddsordning til produksjon av fotobøker gjennom Kulturrådet slik det faktisk er i dag.

DEADLINES

For application deadlines, please visit the Norwegian part of FFF´s website +